Pas encore inscrit ? Creez un Overblog!

Créer mon blog
LIS_NV

LIS_NV

Ses blogs

LNV

LNV

Email: vanglis@hotmail.com
LIS_NV LIS_NV
Articles : 76
Depuis : 13/11/2008
Categorie : Lifestyle

Articles à découvrir

* NCAWS POB 1985 *

* NCAWS POB 1985 *

Ncu txug kwv tij phooj ywg thaum hluas lub caij ncaws pob, xaav cheem kuam tau lub sij hawm. LNV

ZOOV LEEJ - VI

Yawm Tshuas Xaab caaj ceg Ntawv Meej Mom : Zoov Leej Tam 1 Tam 2 Tam 3 Tam 4 Tam 5 Tshuas Xaab Nplaj Lwm Lauj Kiam Soob Tseeg Laj Pov Tam 6 Tam 7 Tam 8 Tam 9 Tam 10 Zoov Leej Npe Hmoob Xeem Npe raws T- CH Nub yug T/N Chaw yug 1 Zoov Leej LIS Txiv Los Tsuas 2 Tswb VAAJ Nam Los Tsuas 3 Vaam LIS T Los Tsuas 4 Kuam LIS T Los Tsuas 5 NtsuabToog LIS T Lo
UA SI HAAV DLEJ NYOB DOLE

UA SI HAAV DLEJ NYOB DOLE

Nuv ntseg nyob lub zog Dole teb chaws faab kis. Kev ua si yog ib yaam kws dleev tau coob leej ntau tug sab thab ua tsua ywg nov qaab txuj kev khwv ib xyoos ntuj nyob tom tsev ua num. Ci ntseg tom haav dlej noj mas qaab tshaaj. LNV
Nyob zoo xyoo tshab 2015

Nyob zoo xyoo tshab 2015

Nyob zoo xyoo tshab 2015, xyoo tshab tuaj thov kuam peb suav dlawg tau txais kev noj qaab nyob zoo nyob kaaj sab lug ntsug lub xyoo tshab. LNV
NOJ PEB CAUG NYOB MONTAGNEY 2013 - 2014

NOJ PEB CAUG NYOB MONTAGNEY 2013 - 2014

Noj peb caug nyob Montagney, xyoo nuav muaj: Cov nyob ib cheeb tsaam Paris 1 LIS Nyiaj Tub 2 LIS Txawj Leem 3 LIS Num Xaim 4 LIS Xauv Ntsum 5 LIS Ntsuab Vaaj 6 LIS Txooj Nchai Cov nyob ib cheeb tsaam Besançon 7 LIS Ntxhoo Maas 8 LIS Laj Vaag 9 LIS Suav Nus 10 LIS Paaj Kos 11 LIS Jeannot 12 MUAS Zaam Teev 13 PONTIER Régis 14 LIS Txawj Pov 15 LIS C

Khawv Koob Yog ib yaam tej Laug siv cawm seej, siv tsua tej lub caij muaj kev ntxhuv sab sis le muaj ib tug kub nyiab, ua rag tsaug teg, tej yaam mob kws tsis paub khu ces tej Laug ua Khawv Koob coj lug pab.
NUV CARPE

NUV CARPE

Nuv carpe nyob Souvigny en Sologne